สัมมนา - ตรวจสุขภาพกิจการ ผ่านงบการเงินสำหรับผู้บริหาร วันที่ 24 ก.ย. 63

Last updated: 12 Mar 2021  |  1786 Views  | 

สัมมนา - ตรวจสุขภาพกิจการ ผ่านงบการเงินสำหรับผู้บริหาร วันที่ 24 ก.ย. 63

หัวข้อสัมมนา

1. หัวใจของการวิเคราะห์งบการเงิน
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งบการเงินทั้งภายในและภายนอก
3. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินให้เข้าใจได้ง่าย
     • งบดุล                                 • งบกำไรขาดทุน          • งบกระแสเงินสด
     • Common-Sized Analysis  •Time-Series Analysis  • Cross-Sectional Analysis
     • Ratio Analysis
4. อัตราสว่นทางการเงิน
  4.1 Liquidity Ratio
     • Current Ratio            • Acid Test (Quick) Ratio          • Cash Ratio
  4.2 Asset Management Ratio
     • Accounts Receivable Turnover               • Average Collection Period
     • Inventory Turnover                                 • Average Inventory Processing Period
     • Accounts Payable Turnover                    • Average Payment Period
     • Cash Conversion Cycle                           • Total Asset Turnover
     • Net Fixed Asset Turnover                       • Equity Turnover
  4.3 Debt Management Ratio
     • Total Long Term Debt / Equity Ratio     • Total Debt / Equity Ratio
     • Total Debt Ratio                                      • Interest Coverage Ratio (Time Interest Earned)
  4.4 Profitability Ratio
     • Gross Profit Margin        • Operating Profit Margin            • Net Profit Margin
     • Return on Assets (ROA) • Return on Equity (ROE)
5. การประยุกต์ใช้ Dupont Analysis วิเคราะห์สถานะของบริษัท
6. การนำเสนอรายงานการวิเคราะห์งบการเงินยุคใหม่
     • การนำผลการวิเคราะห์มาเขียนรายงานให้ผู้บริหารอ่านง่าย
     • เทคนิคการเสนอจุดแข็ง-จุดอ่อนของบริษัทให้ผู้บริหารทราบ


ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี  ห้องกิ่งทอง วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 16.30 น.

ค่าอบรมสัมมนา 1,100 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

สำรองที่นั่ง โทร. 02-645-0109 Fax. 02-645-0110

E-mail preedaporn@crowe-ans.co.th

Powered by MakeWebEasy.com